IMATGE CAMPANYA FEMINISTA 2022 | 8M

IMATGE CAMPANYA FEMINISTA 2022 | 8M

(cat i cast)

#ELMEUCOSLAMEVAEMPREMTA
La imatge de la campanya feminista d’enguany parteix d’una conceptualització que englova els tres esdeveniments de la ciutat: el 8M, el 19S i el 25N.
A càrrec de l’artista visual Maite Travé i el disenyador gràfic Luis J. Higueras. (de l’Atòmica. Associació d’Arts Visuals)

La imatge s’obté d’una acció artística. L’empremta pictòrica és el resultat del procés d’estampació del cos de dona sobre paper, sent “la matriu” única de les estampes.

El cos de la dona està raptat pel sistema patriarcal, sexualment objectualitzat, sotmès a estàndards de bellesa imposibles i a rols assignats. Envellir, no cumplir els esterotips o les imposicions identitàries és navegar en la imperfecció, en la falta, minant l’autoestima i condicionant la llibertat d’elecció de les dones.

En referència a la cita de l’artista americana Bárbara Kruger “your body is a battleground” (1989), el nostre cos continua sent un camp de batalla per als sistemes de poder, que cal ser reconquerit per nosaltres mateixes.

Deixar empremta del cos tal com és, és un acte de reapropiar-nos-el, de redefinir-nos com a dones, de reinterpretar-nos lliurement alienes a aquests imaginaris estètics i sexuals imposats. És un acte d’empoderament, de connexió i de reconeixement del nostre cos real, i per tant, de fortalesa, respecte i dignitat.

Deixar empremta, significa deixar un llegat, en referència a la exclusió de la dona al llarg de la història en els àmbits no domèstics.

L’acceptació del propi cos, la connexió i la consciència amb les seves diferents parts i cicles forma part de les cures cap a una mateixa.

Les imatges tenen el poder de fer-nos connectar i identificar-nos de manera física, emocional, energètica i simbòlica amb nosaltres mateixes i amb totes. I així creem nous imaginaris del cos femení, reeducant i concienciant.

En ocasió del 8 de març, l’estampació del pit és símbol de llibertat, de revolució feminista, de la reivindicació de la llibertat de l’us del propi cos. Alhora és un símbol de les cures cap als altres i cap a nosaltres mateixes com a “nodridores”.

 

#MICUERPOMIHUELLA
La imagen de la campaña feminista de este año parte de una conceptualización que engloba los tres eventos de la ciudad: el 8M, el 19S y el 25N. A cargo de la artista visual Maite Travé y el diseñador gráfico Luis J. Higueras.

La imagen se obtiene de una acción artística. La huella pictórica es el resultado del proceso de estampación del cuerpo de mujer sobre papel, siendo “la matriz” única de las estampas.

El cuerpo de la mujer está raptado por el sistema patriarcal, sexualmente objetualizado, sometido a estándares de belleza imposibles y roles asignados. Envejecer, no cumplir los estereotipos o imposiciones identitarias es navegar en la imperfección, en la falta, minando la autoestima y condicionando la libertad de elección de las mujeres.

En referencia a la cita de la artista americana Bárbara Kruger “your body is a battleground” (1989), nuestro cuerpo sigue siendo un campo de batalla para los sistemas de poder, que es necesario ser reconquistado por nosotros mismas.

Dejar huella del cuerpo tal y como es, es un acto de reapropiarnos, de redefinirnos como mujeres, de reinterpretarnos libremente ajenas a estos imaginarios estéticos y sexuales impuestos. Es un acto de empoderamiento, de conexión y de reconocimiento de nuestro cuerpo real, y por tanto, de fortaleza, respeto y dignidad.

Dejar huella significa dejar un legado, en referencia a la exclusión de la mujer a lo largo de la historia en los ámbitos no domésticos.

La aceptación del propio cuerpo, la conexión y la conciencia con sus diferentes partes y ciclos forma parte de los cuidados hacia una misma.

Las imágenes tienen el poder de hacernos conectar e identificarnos de forma física, emocional, energética y simbólica con nosotras mismos y con todas. Así creamos nuevos imaginarios del cuerpo femenino, reeducando y concienciando.

Para el 8 de marzo, la estampación del pecho es símbolo de libertad, de revolución feminista, de la reivindicación de la libertad del uso del propio cuerpo. Al mismo tiempo es un símbolo de los cuidados hacia los demás y hacia nosotras mismos como “nutridoras”.

Enllaç Ajuntament del Prat:
https://www.elprat.cat/persones/dones/dia-internacional-de-les-dones

Enllaç Instagram El Prat Persones:
https://www.instagram.com/p/CahJ4MuMWEv/?utm_medium=share_sheet